DELADE VERKLIGHETER : Hur demonstrationerna kring de afghanska flyktingarna skildrades, spreds och kommenterades i etablerade, alternativa och sociala medier under augusti 2017

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: I och med internet har ett nytt medielandskap vuxit fram där mängden information är enorm. Etablerade medier har fått konkurrens från nya, alternativa medier och gränsen mellan åsikter, fakta och rena osanningar är svår att upptäcka. Med utgångspunkt från detta har vi i denna uppsats valt att undersöka Aftonbladet, Dagens Nyheter och Fria Tiders rapportering om två händelser i samband med demonstrationen kring ensamkommande afghaners rätt att stanna i Sverige; tumultet på Mynttorget 8 augusti respektive motdemonstrationen “Stå upp för Sverige” på Medborgarplatsen 19 augusti. Vi har sedan analyserat vilka rapporteringar som fått spridning på Facebook och hur dessa artiklar där har kommenterats. Ambitionen med en sådan analys har varit att undersöka vilka mediebilder som får störst spridning i sociala medier och hur diskussionerna kring olika nyhetsrapporteringar och medier ser ut. Vår studie visar att det är skillnad på de verklighetsbilder som etablerad och alternativ media visar upp. De två etablerade medierna påvisar likartade verklighetsbilder, medan det alternativa mediets skildring är annorlunda. Det alternativa mediet väljer ett annat huvudtema, där vilka som är goda och vilka som är onda helt enkelt byter plats. Uppsatsens analys av spridningsmönster visar att den åsiktsdrivna journalistiken får störst spridning, inte minst på invandringskritiska Facebook-grupper och sidor. I dessa sammanhang är den politiska selektiviteten ofta omvänd; man länkar till etablerad media i en form av confirmation bias för hur “fel” etablerade medier rapporterar om dessa frågor. Uppsatsen visar även på att frågan om huruvida filterbubblan existerar i större utsträckning borde ta hänsyn till hur individen tolkar den information som den exponeras för, och inte vilken information den exponeras för. Vidare visar även vår studie på ett upptrissat och aggressivt debattklimat där nätforum i vilka personer med olika åsikter kan mötas i en djupare diskussion lyser med sin frånvaro.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)