Expertskatt En kartläggning av inkomstskatteregler för personer som tillfälligt är anställda i Sverige samt fördjupning rörande expertskatt.

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Maria Fagermoen; [2004]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I uppsatsen ges i första delen en översikt av de inkomstskatteregler som gäller för personer som tillfälligt är anställda i Sverige och andra delen, analysdelen, behandlas IL 11:22-23a (expertskatten) mycket utförligt. I den första delen behandlar jag först de principiella utgångspunkterna för beskattning. Därefter beskrivs vad som gör en person obegränsat respektive begränsat skattskyldig och de inkomstskatteregler som gäller för vardera kategorin. Här behandlas också dubbelbeskattning; vad det är, hur länderna arbetar internt för att undvika dess negativa konsekvenser samt dubbelbeskattningsavtal. Här passar jag också på att behandla gränsgångare. I den andra delen som alltså handlar om expertskatten ges först bakgrund, lagtext och hur ansökan till forskarskattenämnden går till. Därefter problematiserar jag kring lagens begrepp och beskriver i vissa fall hur den har tillämpats i praxis samt hur doktrin uppfattar olika begrepp. Eftersom det bara finns ett rättsfall från regeringsrätten som gäller expertskatten, RÅ 2003 ref 58, behandlar jag detta utförligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)