En Barnvänlig Plats : En kvalitativ studie av Rädda Barnens förverkligandeav en trygg plats för barn på flykt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Som en reaktion på kriget i Ukraina sökte Rädda Barnens lokalförening i Halmstad kunskap om hur de kunde fylla behoven som flyktingarna hade, vilket resulterade i att projektet Barnvänlig Plats startades och var den första direktstödsverksamheten i Halland som lades utanför flyktingförläggningarna. De arbetar efter barnkonventionen och strävade efter att skapa en plats dit utsatta barn kunde söka sig till för att få trygghet och möjlighet till utveckling. Det finns bristande kunskap kring hur direkstödsversamheter kan etableras och komplettera den offentliga sektorn. Syftet med denna kandidatuppsats är att öka förståelsen för de handlingar som varit viktiga i förverkligandet av projekt Barnvänlig Plats och öka förståelsen för hur en direkstödsverksamhet kan etableras så att barns rättigheter kan stärkas nu och i framtiden. Frågeställningen som behandlas är hur det kommer sig att projekt Barnvänlig plats har blivit ett relativt lyckat projekt. För att besvara syfte och frågeställning hämtar studien inspiration från Grounded Theory och har i kombination med kvalitativa intervjuer samlat in intervjupersonernas erfarenheter av projektet som utmynnat i teorier. Kodningsprocessen resulterade i fyra handlingar: initiativ, samverkan, lokalisering, och uppmärksammat projekt som skapade verksamheten från grunden. Den teoretiska referensramen i studien utgörs av social handling och sociala band som används för att skapa en förståelse för hur resultatet besvarar syftet med studien. Slutsatsen blir att alla som bidragit till platsen har arbetat efter barnkonventionen och sett ett värde i att handla för att förverkliga platsen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)