Sökning: "Ida Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden Ida Karlsson.

 1. 1. Bakom cancelkulturen: En kvantitativ studie om intentionen att delta i cancelkultur från ett kommunikativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ida Karlsson; Emma Alquier; [2021]
  Nyckelord :cancelkultur; teorin om planerat beteende; TpB; personligt varumärke; sociala medier; digital aktivism; cancel culture; theory of planned behavior; personal branding; social media; digital activism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad som ligger bakom en individs intention att delta i den form av digital aktivism som kommit att kallas för cancelkultur. Vidare undersöks hur teorier om personlig varumärkeskommunikation kan bidra till att förklara denna intention. LÄS MER

 2. 2. Dold under draperingen : En intervjustudie om operationssjuksköterskans förhållningssätt till hela människan under arbetet i operationssåret

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Karlsson; Ida Sundqvist; [2021]
  Nyckelord :Holistic perspective; Operation Theater Nurse; Perioperative care; Person-centered care; Professional role.; Helhetsperspektiv; Operationssjuksköterska; Perioperativ vård; Personcentrerad vård; Yrkesroll.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under ett kirurgiskt ingrepp är patienten många gånger sövd och täckt av draperingsmaterial. Operationssjuksköterskan har spetskompetens gällande omvårdnaden kring patienten i samband med kirurgiska ingrepp. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkiga elever med fokus på matematik : en kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Multilingual; mathematic; education; students; culture;

  Sammanfattning : Den kulturella mångfalden ökar i Sverige. I skolan finns det cirka 150 olika språk av de ungefärliga 200 som fastställts i det svenska samhället. Flerspråkighet har varit aktuellt under en längre tid i Sverige. Förr var de vanliga orsakerna immigration på grund av fattigdom eller flyktingar som flytt krig. LÄS MER

 4. 4. HR-avdelningens roll ur arbetstagarens perspektiv : En kvalitativ studie om arbetstagares uppfattning av HR-avdelningens roll i en organisation.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Erika Karlsson; Alma Larsson; Ida Ödén; [2021]
  Nyckelord :HR-avdelning; Roll; Arbetstagare; Uppfattningar; Förståelse; Förtroende; Kommunikation; Rollförmedling; Kollision;

  Sammanfattning : Studien konstaterar att arbetstagare uppfattar HR-avdelningens roll som otydlig. Den organisatoriska kommunikationen har påverkat förståelsen för varandras organisatoriska roll och förtroendet mellan medarbetare inom organisationen. LÄS MER

 5. 5. Funktionsnedsättning inom ridsporten ur ridlärares perspektiv : en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Ida Apelgren; Malin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :pararidning; paradressyr; funktionsnedsättning; ridlärare; ridskola;

  Sammanfattning : Det kan ibland vara svårt för personer som lever med funktionsnedsättningar att få en fungerande vardag. En del anser att det är svårt att resa och ta sig runt själva och andra känner sig som en börda för sin omgivning. LÄS MER