Identiteten bakom gymkroppen : Om kroppslighet och identitetsutveckling på gym

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Författare: Molly Olsson; [2018]

Nyckelord: Identitet; Kroppslighet; Gymkultur; Bodybuilding.;

Sammanfattning: Inledning: Studien ämnar att undersöka gymmets kulturmiljö samt deltagande individers förhållande till den egna kroppen, dess förändring och identitetsförankring. Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka hur informanterna reflekterar kring träning, kropp och gym samt hur det kan kopplas till observationer av gymmets kulturmiljö. Detta utifrån följande tre frågeställningar: Hur uttrycker informanterna att förhållandet till den egna kroppen ser ut, och hur den har förändrats sedan de började träna på gym? Hur kopplar informanterna träningen till sin identitet och hur gestaltas identitet i gymmiljö? Hur kan gymmets kulturmiljö beskrivas utifrån observationer? Metod: Studien bygger på fyra semistrukturerade intervjuer och tre observationstillfällen. Intervjuerna fokuserade på de tre teman träning, kroppslighet och identitet och pågick i 30-45 minuter. Delatagande observationer skedde på ett gym i Södra Sverige vid tre olika tillfällen. För att underlätta insamling av material utgick observationerna ifrån ett observationsunderlag (se bilaga). Resultat: Informanterna anser att förhållandet till den egna kroppen förändrats och blivit mer utseendefixerat sedan de började träna på gym. Identiteten är starkt förankrad i gymträningen och spelar en avgörande roll i upprähållandet av identiteten. I gymkulturen är det vanligt att kroppar granskas och värderas. Slutsats: Deltagande i kulturen har förändrat synen på kroppen för informanterna och träningen är en stor del av identiteten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)