Köpvärda bolag inom telekombranschen

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Författare: Johan Petersmo; Patrik Ohlsson; [2013-05-13]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Här beskriver vi hur väl vi lyckats besvara vår frågeställning och hur syftet med uppsatsen uppfyllts. I denna uppsats har vi undersökt och värderat åtta ledande telekombolag i Europa. De värderingsmetoder vi använt oss av är fritt kassaflöde till aktieägarna (FCFE) och en relativvärdering i form av regressioner av tre multiplar. Vi har dessutom jämfört bolagens aktuella multipelvärden (27 april 2012) med sektorgruppens medelvärde eller median. Genom en värdering av de åtta bolagen har vi sökt svar på vår frågeställning och därmed uppnått vårt syfte. • Hur skiljer sig resultatet mellan värderingsmetoderna? Vi kan konstatera att resultaten av värderingarna av bolagen skiljer sig rejält mellan de olika värderingmetoderna. I FCFE-modellen beräknas det fundamentala värdet på bolaget, dvs. man utgår inte från vad marknaden tycker om bolaget utan beräknar värdet utifrån företagets verkliga värde. Som vi kan se från våra beräkningar med FCFE blev resultatet att alla bolag utom BT Group fick en högre värdering än marknadspriset och det var även med denna modell som vi fick de största procentuella skillnaderna från marknadspriset. Detta kan mycket väl bero på att aktier på marknaden var väldigt lågt värderade under denna tidpunkt p.g.a. marknadsoro. Som sagt är FCFE en fundamental värderingsmetod och påverkas därför inte i lika stor utsträckning av marknadsläget som exempelvis en multipelvärdering gör. Om vi istället tittar på de resultat vi fått från regressionerna kan vi se att dessa värderingar ligger närmare bolagens marknadspriser, i alla fall för EV/EBITDA och P/BV. Den multipel från regressionen som gav resultat närmast marknadspriserna var P/BV-multipeln. I vissa fall blev det beräknade aktiepriset exakt samma som marknadspriset. Resultaten från relativvärderingarna visar i vårt fall inte i samma utsträckning på om bolagen är under- eller övervärderade vilket resultaten från FCFE gjorde. Om vi tittar på sektorjämförelsen för de tre multiplarna kan vi se att ett bolag som i en multipel är övervärderad kan vara undervärderad i en annan. • Vilka bolag inom telekombranschen är under- eller övervärderad enligt våra beräkningar? Eftersom resultaten från de värderingar vi gjort skiljer sig åt, blir det svårt för oss att avgöra om bolagen är över- eller undervärderade. Om vi endast tittar på FCFE-modellens resultat skulle sju av de åtta bolagen enligt oss vara undervärderade och därmed kunna vara köpvärda aktier. Det enda bolag där alla resultat pekar åt samma håll är France Telecom som vid alla sju värderingar visar på en undervärdering. Som vi har sett tidigare kan ett bolag vara övervärderat gentemot sektorn i en multipel och undervärderat i en annan, även om värdena för multiplarna är hämtade från samma tidpunkt. Med tanke på detta blir det ytterst svårt att få alla sju värderingar att peka åt samma håll. Vi anser att ett bolag är under- eller övervärderat om fem värderingar pekar på samma sak. Detta är ett val vi gör då det inom företagsvärdering är väldigt svårt att avgöra om en aktie är över- eller undervärderad. Som vi tidigare skrivit så krävs det exempelvis att marknaden är ineffektiv för att en aktie skall kunna vara under- eller övervärderad. Vi lägger ingen vikt på att någon värderingsmetod eller resultat skulle vara mer betydande än någon annan, utan vår bedömning är att alla värderingar av bolagen har lika stor betydelse vid bedömning om aktien är köpvärd eller inte.Teliasonera uppfyller de krav vi har ställt för att betraktas som köpvärd, då den är undervärderad enligt FCFE, P/E-regression, P/BV-regression, P/E-sektorjämförelse samt P/BV-sektorjämförelse. Som vi tidigare beskrivit blir France Telecom undervärderad vid alla sju värderingar och är därför enligt oss en köpvärd aktie. Även Telefónica uppfyller kraven för en undervärdering då den är undervärderad enligt FCFE, EV/EBITDA-regression, P/E-regression, P/E-sektorjämförelse samt EV/EBITDA-sektorjämförelse och kan därför också anses vara köpvärd. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de bolag som enligt våra beräkningar blev undervärderade och därmed kan tänkas vara köpvärda var France Telecom, Teliasonera samt Telefónica.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)