Effektivisering av byggprojektering med hjälp av grafisk programmering

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: BIM (Building Information Modeling) är idag ett vedertaget begrepp inom byggprojektering.En viktig styrka med BIM är möjligheten till koordinering mellan samtligaaktörer i projektet. BIM-verktygen bygger på parametrisering vilket innebär att modellensobjekt har en stor uppsättning data kopplad till sig. Objektens egenskaperkan ändras genom att justera parameterdatan. Parametriseringen medför också attdata relativt enkelt kan nås, extraheras och styras av externa program. Det är i dettasyfte som implementeringen av grafisk programmering fyller en viktig funktion. Medhjälp av grafisk programmering kan flera operationer i BIM-arbetet automatiseras.Därmed finns potentialen att spara värdefull tid för byggprojektören. Autodesk Revit är ett av de verktyg som dominerar BIM-marknaden. I Revit kananvändaren designa och dokumentera ett byggprojekt i alla dess faser. Sedan någraår tillbaka finns det ett tillägg till programmet som heter Dynamo. Dynamo tillåteranvändaren att styra Revit med hjälp av skript i en användarvänlig grafisk miljö.I denna uppsats redogörs för Dynamos möjligheter och begränsningar applicerat påväletablerade arbetsmoment inom byggprojektering. Här redogörs för optimeringspotentialenoch lämpliga användningsområden. Slutsatser som dragits grundar sig ihög grad på en empirisk undersökning där ett antal grafiska skript har skapats ochutvärderats. Resultatet visar på att fl era vitala moment i byggprojektörens vardagliga arbetsflödekan effektiviseras med hjälp av införandet av grafisk programmering. Med effektiviseringavses i detta fall primärt tidsbesparingar som bidrar till ökad ekonomiskhållbarhet för byggprojekteringsföretaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)