Förekomst och erfarenhet av symtomkontroll vid förstoppning hos personer med cancersjukdom i palliativ fas : litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola

Författare: Marta Stenberg; [2018]

Nyckelord: Förstoppning; Livskvalitet; Cancer; Palliativ;

Sammanfattning: Bakgrund: Personer med livshotande sjukdom kan komma att vårdas i palliativ vård. Syftet med palliativ vård är att förebygga och lindra lidande och symtom genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av problem i multi­professionella team. Sjuksköterskan är en del av detta team och befinner sig i alla skeden av dessa patienters vård. Lidandet hos patienter med obotlig cancer bestäms i hög grad av symtomens förekomst och intensitet, och därför är kunskap om symtom prevalens och symtomkontroll vid förstoppning viktigt i klinisk praktik. Syfte: Att belysa förekomst och erfarenhet av symtomkontroll vid förstoppning hos personer med avancerad cancersjukdom i palliativ fas. Metod: En allmän litteraturöversikt för att skapa en överblick av det aktuella kunskapsläget inom området. Sökning utfördes i databaserna PubMed (Medline) och Cinahl 2017-02-24 och 2017-10-04 för att kontrollera om nya artiklar tillkommit. Fyra grupper av sökord i form av Mesh-termer och Cinahl headings inklusive synonymer användes: Constipation, Quality of Life, Neoplasms/Cancer och Palliative/Advanced cancer. Tolv vetenskapliga artiklar inkluderades, tio kvantitativa, en kvalitativ och en med mixad metod. Resultat: Förstoppning är ett vanligt symtom hos personer med cancersjukdom, men förekomst och symtomlidande av förstoppning varierade beroende på vilken definition som användes. Många patienter med cancersjukdom lider av måttlig till svår förstoppning och förekomsten ökade med försämrad sjukdomsfas. Påverkan av förstoppning hos personer med cancersjukdom visades i mätningar av hälsorelaterad livskvalitet, vilka återspeglade den stora sjukdomsbördan. Quality of life minskade signifikant med försämrad sjukdomsfas och patienter som uppfattade sina symtom på förstoppning som mer allvarliga hade en sämre livskvalitet. Psykiskt lidande av förstoppning innefattade olika typer av negativ inverkan och kognitioner samt effekt på beslutet att använda smärtstillande opioider, antingen genom att sänka dosen eller avstå behandling. Många patienter saknar kunskap om orsak och behandling av förstoppning. Slutsats: Förstoppning är ett vanligt symtom bland personer med cancersjukdom, men förekomst och symtomlidande varierar beroende på vilken definition som används. Studierna visar att det finns en mängd olika risker och faktorer som kan relateras till förstoppning och det är ett av flera symtom som påverkar hälsorelaterad livskvalitet och sjukdomsbörda hos personer med cancersjukdom. Patienten behöver information och stöd vid förstoppning då det inverkar starkt på upplevd hälsa och lidande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)