Annonsering av nyemissioner : En jämförelse mellan avvikelseavkastningen vid riktade- och företrädesemissioner samt förklarande faktorer

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna studie undersöker om det finns en skillnad i kortsiktig avvikelseavkastning mellan riktade och företrädesemissioner vid annonsering av nyemission. Utöver det undersöks även faktorer som kan påverka avvikelseavkastningen. Dessa faktorer är syftet med emissionen och emissionsbeloppet. Det som motiverar studien är motsägande resultat i tidigare forskning och en brist av undersökningar på den svenska marknaden. Studien genomförs på svenska bolag listade på Nasdaq Stockholm under åren 2017-2019 och omfattar totalt 90 nyemissioner. Metoden som används är en eventstudie och regressionsanalys. Studiens resultat visar att både företrädesemissioner och riktade emissioner har en negativ avvikelseavkastning vid annonsering av nyemission. Företrädesemissioner har en mer negativ avvikelseavkastning än riktade emissioner, men skillnaden kan bero på andra faktorer än emissionstyp. Syftet med emissionen påverkar avvikelseavkastningen negativt vid defensiva syften och positivt vid offensiva syften. Emissionsbeloppet har en negativ påverkan på avvikelseavkastningen. Resultaten stämmer till stor del överens med tidigare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)