Sökning: "eventstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 390 uppsatser innehållade ordet eventstudie.

 1. 1. Marknadens reaktion vid namnändring - En eventstudie om den abnormala avkastningen vid förslag om namnändring

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Anton Iverman; Jacob Svensson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Påverkar branschtillhörighet den abnormala avkastningen? : En jämförande branschstudie av marknadsreaktioner vid tillkännagivandet av horisontella företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Johansson; Niklas Åhlander; [2022]
  Nyckelord :abnormal avkastning; branschtillhörighet; eventstudie; horisontella förvärv; marknadseffektivitet; signaleringsteori; synergimotiv;

  Sammanfattning : Ett horisontellt företagsförvärv kännetecknas av att det förvärvande företaget och målföretaget verkar inom samma bransch. Motiven bakom ett horisontellt förvärv är många, men handlar ofta om förhoppningar att sammanslagningen av företagen ska medföra synergiska effekter och även utöka förvärvande företags marknadsandelar. LÄS MER

 3. 3. Aktier eller kontanter? : Finansieringsmetodens påverkan på avkastning vid företagsförvärv.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonatan Wetterhorn; David Ewaldsson; [2022]
  Nyckelord :Abnormal avkastning; Aktier; Eventstudie; Finansieringsmetod; Företagsförvärv; Kontanter; Svenska aktiemarknaden.;

  Sammanfattning : Företagsförvärv kan vara en vital del i ett företags livscykel. Vilken finansieringsmetod företagen väljer vid förvärv utgör därför en betydande del av hur förvärvet utvecklas. Denna studie undersöker vilken påverkan valet av finansieringsmetod har på det förvärvande bolagets avkastning vid och runt dagen för företagsförvärv. LÄS MER

 4. 4. Diskretionära periodiseringaroch aktieåterköp : orsaker till marknadsreaktioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Gerdstigen; Philip Svensson; [2022]
  Nyckelord :Aktieåterköp; Diskretionära periodiseringar; Avvikelseavkastning; Nasdaq OMX Stockholm; Eventstudie; Regressionsanalys.;

  Sammanfattning : Aktieåterköp är ett fenomen som indikerar undervärdering av ett bolag och har historiskt lett till en positiv avvikelseavkastning vid offentliggörandet. Diskretionära periodiseringars påverkan vid offentliggörandet av aktieåterköp är inte lika undersökt. LÄS MER

 5. 5. Mediauppmärksamhetens påverkan på investerares prissättning av kvinnliga VD:s tillkännagivanden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Nylander; William Soldal; [2022]
  Nyckelord :Mediauppmärksamhet; kvinnliga VD:s; tillkännagivanden; marknadsreaktion; investerare.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning undersöker hur marknaden reagerar på tillkännagivanden av kvinnliga VD:s med motstridiga resultat. Ny forskning undersöker hur detta samband kan förklaras utifrån mediauppmärksamhet. LÄS MER