Sökning: "ADHD among adults"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden ADHD among adults.

 1. 1. "Ja, men du ser ju inte ut att ha ADHD" - En kvalitativ intervjustudie om att få diagnosen ADHD fastställd i ungdoms- och vuxenåren

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Urszula Deptuch; Diala Yehya; [2022]
  Nyckelord :ADHD among adults; ADHD and teenagers; ADHD and gender; Diagnosis and Stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : ADHD is a diagnosis that was believed to be a child diagnosis. Nowadays it is a known fact that the diagnosis remains in adulthood. Due to this, we found it interesting to immerse ourselves in the topic of adults. LÄS MER

 2. 2. Självskattning av tidshantering med ATMS-S, erfarenhet av relevans och användbarhet hos gymnasieungdomar med ADHD och arbetsterapeuter

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Monica Törngren; [2022]
  Nyckelord :Occupational Therapy; Adolecents; ADHD; Time management;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar hur den bristande förmågan att hantera sin tid hos personer med ADHD påverkar vardagslivet negativt. Instrument för att skatta och bedöma personers tidshantering finns utvecklade för barn och för vuxna. Gymnasieungdomar hamnar i ett mellanområde. LÄS MER

 3. 3. Vuxnas erfarenheter av att leva med ADHD : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Mikaela Kågström; Elin Wolmeskog; [2021]
  Nyckelord :attention deficit hyperactivity disorder; adults; lived experiences; literature review; attention deficit hyperactivity disorder; levda erfarenheter; litteraturstudie; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk sjukdom. Klassiska symtom för ADHD är bristande impulskontroll, hyperaktivitet samt koncentrationssvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Motorisk förmåga hos vuxna med ADHD, ADD och Autismspektrumtillstånd : En tvärtsnittsstudie

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Charlotte Otterstedt; [2020]
  Nyckelord :Neuropsykiatri; ADHD; ADD; autismspektrumtillstånd; vuxna; motorisk förmåga; motoriska färdigheter; BOT-2;

  Sammanfattning : Introduktion: Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder (AD(H)D/ ADD) och Autismspektrumstillstånd (AST) är livslånga tillstånd som ger påtagliga konsekvenser för individen. Förekomst av andra utvecklingsrelaterade tillstånd liksom fysisk och psykisk samsjuklighet är vanligt. LÄS MER

 5. 5. Metylfenidat vid ADHD : Effekt och säkerhet vid långtidsbehandling?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Marie Andersen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: During the last 10 years, the number of children and adults diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) has increased. One of the factors is the advancement made within this scientific field, that has created an increased knowledge about ADHD. Another factor is a greater awareness of the condition. LÄS MER