Det rätta virket : har vi det som krävs?

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Sammanfattning:

Att det är viktigt att känna sin egen förmåga har varit känt sedan länge. Redan stenåldersmannensom skulle gå på grottbjörnjakt var tvungen att veta sin och sina stamfränders förmåga. Frågan är om vi iFörsvarsmakten vet vad vi och våra krigsförband verkligen kan prestera. Målsättningen med detta arbetehar varit att undersöka hur krigsförbandsvärderingen skall gå till i teorin, hur den används i praktiken ochvad som användarna skulle vilja ändra på för att slutligen kunna svara på frågan: Duger vårt nuvarande sätt att värdera krigsförband för morgondagens insatta insatsförsvar?Svaret söker jag med hjälp av teorin Balanced Scorecard som Försvarsmaktens ledning ämnar väljaför att möta framtidens managementkrav. Modellen använder olika perspektiv och i detta arbete belyserjag empirin från tio intervjuer ur fyra olika perspektiv för att se hur väl dagens värderingssystem kommeratt passa in i det nya insatta insatsförsvaret.Resultatet av min undersökning visar att det finns ett behov av att reformera dagens system inomframförallt tre områden. För det första krävs en revidering av de målsättningar som vi värderar mot. Enstörre flexibilitet och snabbare uppdatering av målsättningarna krävs i en omvärld som förändras med alltstörre hastighet. För det andra bör metoderna för hur vi värderar rent praktiskt omarbetas. Många anserdet vara felaktigt att krigsförbandscheferna bedömer sitt eget förbands förmåga och en extern nationellvärderingsstyrka efterfrågas. Den tredje punkten som kräver åtgärder är återkopplingen från devärderingar som gjorts. Förbanden saknar engagemang och redovisning av vilka åtgärder som vidtagits.I arbetet redovisas ett förslag till hur krigsförbandsvärderingen skulle kunna förbättras och enpedagogisk förklaringsmodell som kan underlätta förståelsen för den av försvarsledningen framtagnastrategiska kartan. Denna är avgörande för att krigsförbandsvärderingen skall kunna utnyttjas optimalt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)