Göra rum : Elin Wägners Norrtullsligan och Pennskaftet ur ett rumsligt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

Sammanfattning:

Studien är en analys av Elin Wägners Norrtullsligan (1908) och Pennskaftet (1910) ur ett rumsligt perspektiv, med inriktning på genus. Syftet är att fördjupa läsningen av romanerna samt relatera dem till sin tids- och samhällskontext. Romanerna utspelar sig i medelklassmiljöer i Stockholm under tidigt 1900-tal, och handlar om kvinnor som omformulerar sina roller ochengagerar sig i bättre villkor. De centrala frågorna är: Hur gestaltas, representeras och diskuteras rum och stad i romanerna? Vilka rum använder karaktärerna och hur använder de dem? Den teoretiska utgångpunkten är att kombinera litteraturvetenskap med rumsteori, inspirerad av Alexandra Borgs avhandling En vildmark av sten (2011). Rummet uppfattas som en social produkt, med hjälp av begrepp från Henri Lefevbre. Studien relaterar till de tidigare analyser av Wägners romaner som gjorts med feministiska eller rumsliga förtecken. Studien visar att rummen skildras ur romanernas tydligt kvinnligt subjektiva perspektiv. Kvinnorna lever under alternativa bostadsformer men erkänner inte dessa bostäder som hem. De anser sig behöva en man för att legitimera hemmet. Vidare är kvinnornas tillvaro i de offentligastadsrummen sexualiserad och i romanerna hanterar kvinnorna detta genom att ge sig in i en identitetsmaskerad, där de genom att utge sig vara omoraliska skapar sig frihet. Studien diskuterar också arbetsplatser och rum för politisk verksamhet i romanerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)