Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer.-En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Forskningen visar att bröstcancerdiagnosen ställs allt tidigare vilket bidrar till att allt fler kvinnor kan behandlas i tid. Samtidigt visar även forskningen att behandlingen har en stor inverkan på kvinnornas liv vilket kan påverka både det fysiska och psykiska måendet. Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie baserad på fem självbiografier skrivna av kvinnor som har levt eller lever med bröstcancer. En kvalitativ manifest innehållsanalys användes för att analysera data. Resultat: Det framkom tre kategorier och tio underkategorier utifrån innehållsanalysen beskriver vilka kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer: (1) Känslor vid bröstcancer; (att känna rädsla, att känna frustration, att känna livsglädje och att känna uppgivenhet), (2) Att förlora sin identitet; (hårets betydelse, fysisk eller psykisk förändring och att förlora ett bröst), (3) Betydelsen av ett professionellt bemötande; (att bevara patientens integritet, att visa empati och att skapa trygghet). Slutsats: Kvinnorna upplevde varierande känslor av att leva med bröstcancer. Något kvinnorna tydligt beskrev var hur förlusten av håret, bröstet samt de fysiska eller psykiska förändringarna påverkade dem. Denna slutsats innebär i sin tur att en betydelsefull del för sjuksköterskan är att vårda med livsvärlden som grund, säkerställa ett bra bemötande, minska lidande samt skapa delaktighet för att kunna optimera en god vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)