En post-fordiansk analys av Argentinas Baring-kris

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

Sammanfattning: Upptakten till krisen utspelade sig i Argentina under 1880 talet. Landet hade efter inre oroligheter stabiliserats och i likheter med Sverige ett decennium tidigare fått ökade exportintäkter efter ökad efterfrågan på råvaror som landet exporterade. Med guldstandardens internationella etablering och större kapitalflöden över gränserna blev stora kapitalsatsningar i Argentina möjliga. Tidigare brittiskt monopol som finansiell mellanhand till argentinska myndigheter luckrades upp under den senare hälften av 1880 talet av först franska sedan tyska affärssyndikat. Ökad konkurrens mellan affärsbankerna och spekulation på börserna skapade snart en hysterisk efterfrågan på argentinska värdepapper, främst obligationer på järnvägskonstruktioner trots monetär inkonvertibilitet, ökande handelsunderskott samt skenande utlandsskuld. Med Bank of Englands räntehöjning i december 1889 var euforin över. Bristande förtroende, dålig administration samt fallande priser på världsmarknaden omöjliggjorde upprätthållandet av den argentinska ekonomin. Metod: A.G Ford har redogjort för merparten av faktan om Argentinas 1800-talsutveckling i The Gold Standard 1880-1914 Britain and Argentina (1962) och Argentina and the Baring Crisis of 1890 (1956). Under den senare hälften av 1900-talet har forskare skrivit andra analyser om krisen, fokuserande på olika konsekvenser av ekonomiska faktorer som kommersiella underskott, monetär obalans och konkurrens mellan affärsbanker. Jag kommer att samla in så mycket empiriskt material som möjligt om krisen och merparten kommer utgöras av Fords studier. Jag kommer sedan jämföra fakta med andra forskares skrifter och lägga till fakta i uppsatsen för att återge en bild av upptakten till krisen. Till sist ska jag ta upp olika forskares förklaringar och jämföra analyserna med varandra för att se vilken effekt de hade på krisen. Syfte: Denna studie har som syfte att skapa en bild av olika faktorers betydelse för världens första moderna, globala kris samt genom granskning av andra verk rörande händelseutvecklingen upprätta referensramar och jämföra med ett debattinlägg om den svenska 90-talskrisen av Ari Kokko. Syftet med jämförelsen är att i likhet med Barry Eichengreen (”The Baring Crisis in a Mexican Mirror” (1997)) försöka formulera ett generellt mönster i utvecklingen av de bägge kriserna. Frågeställning: Går det att avgöra vilken bakomliggande faktor som hade störst betydelse för Baring-krisen? Går det att finna några avgörande liknelser mellan Baring-krisen 1890-91 och den svenska 90-talskrisen hundra år senare? Avgränsning: Fokus kommer att ligga på perioden från upptakten till krisen strax före 1880-talsexpansionen och fram till krisåren 1890-91. För att ge en allmän politisk och institutionell bakgrund kommer jag, utöver de rent ekonomiska aspekterna, att redogöra för Argentinas historia från självständigheten 1817. I övrigt beskrivs kort Baring-bankens historia och den klassiska guldstandarden. Resultat: Resultatet av studien blev att alla faktorerna bakom krisen var på olika sätt delaktiga till att krisen blev så allvarlig men på olika sätt. Vissa var grundläggande, andra orsakande och undergrävande. Jämförelsen med den svenska 90-talskrisen visade att det fanns stora likheter mellan de bägge kriserna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)