Möjligheter och hinder i den fysiska klassrumsmiljön

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Nejra Ismail; Petra Fahl-loven; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Förväntat kunskapsbidragVår förhoppning är att denna studie kan bidra med ökad kunskap om den fysiska miljön samt vikten av att anpassa och arbeta med den fysiska miljön i klassrummet. Syfte och frågeställningarSyftet är att bidra med kunskap om hur den fysiska klassrumsmiljön bör utformas för att stödja elevernas språkutveckling. Vidare är syftet att genom observation och intervjuer jämföra den fysiska miljön i fyra klassrum samt fyra lärares upplevelser av den fysiska miljön. -Vilka aspekter i den fysiska miljön observeras vid användning av Dockrell et al.:s (2010) observationsprotokoll?-Vilka skillnader märks mellan klassrummens fysiska miljö?-Hur beskriver lärarna sina intryck av den fysiska miljön och vilka möjligheter miljön ger i undervisningen?TeoriStudien utgår från det sociokulturella perspektivet då studien är inriktad på kommunikation, interaktion och samspel mellan individer och miljön.MetodStudien bygger på fyra observationer gjorda med ett evidensbaserat observationsprotokoll. Efterföljande halvstrukturerade intervjuer genomfördes med pedagoger ansvariga för de klassrum som observerats. ResultatI observationerna framkom brister i de observerade klassrummens fysiska miljö. De efterföljande intervjuerna visar att pedagogerna inte har den kunskap som är önskvärd kring miljöns betydelse för elevernas språkutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)