Personers erfarenheter av dagligt liv efter en Gastric ByPass-operation : En narrativ analys av bloggar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Fetma är ett hot mot folkhälsan och har ökat snabbt de senaste årtiondena. I Sverige utförs många operationer mot fetma vilket kan minska sjukdomsföljder samt ge en förbättrad livskvalitet. Det finns olika typer av överviktskirurgi där gastric bypassoperationen är den vanligaste. Hälsa är sammankopplat med självuppfattning vilket är av betydelse för de personer som väljer att genomgå en operation. Egenvård används för att bibehålla hälsa i det dagliga livet. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva personers erfarenheter av dagligt liv efter en gastric bypassoperation. Metod: Den metod som användes var narrativ analys av sex bloggar skrivna av kvinnor. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde tre kategorier; anpassa till en ny vardag, svårigheter att leva ett normalt liv och medaktör i den fortsatta planeringen med sju underkategorier. Slutsats: Studiens resultat har genererat information som med fördel kan användas för att förstå hur personer som genomgått en gastric bypassoperation erfar det dagliga livet. Denna kunskap kan hjälpa sjuksköterskor till att få en djupare förståelse för dessa personer, kunna tillämpa patientcentrerad vård och därmed bedriva en god omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)