Konsumenters preferenser till enkla kontra komplexa logotyper

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Informatik

Sammanfattning: Bakgrund: Logotypförändringar har blivit alltmer vanliga och logotyperna blir allt enklare. Hur ser konsumenterna på denna förändring? Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur logotypers komplexitet samt igenkänning kan påverka konsumenters preferenser. Metod: Datainsamlingen gjordes med hjälp av en webbenkät som spreds via Facebook med en svarsfrekvens på 134 respondenter. Enkäten bestod av ett valexperiment där, av två svarsalternativ, det föredragna alternativet valdes. I del två svarade respondenterna också på om de kände igen logotyperna eller inte. Resultat: Resultatet samanställdes i frekvenstabeller och bearbetades med hjälp av en logistisk binominal regressionsanalys. Inget statiskt signifikant resultat uppnåddes. Slutsatser: Studien visar ingen statistisk evidens för i vilken utsträckning logotypers komplexitet, samt konsumenters igenkänning av en logotyp, påverkar konsumenters preferenser. I specifika fall påvisas dock belägg för att individer som känner igen en logotyp föredrar den komplexa (gamla) och individer som inte känner igen en logotyp föredrar den enkla (nya).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)