Påverkan är ett faktum... : En studie om familjehemssekreterares arbetssätt och stöd samt resonemang kring möjlig påverkan kopplat till biologiska barn i familjehem. 

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping

Författare: Stina Zaar; Evelina Ström; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med detta arbete var att undersöka hur familjehemssekreterare resonerar kring familjehemsföräldrarnas biologiska barn samt eventuellt arbetssätt och stöd riktat till de biologiska barnen. Metoden som använts för att svara på̊ syfte och frågeställningar är semistrukturerade intervjuer med sammanlagt sex personer som arbetar som familjehemssekreterare. Studien kommer även kopplas till maktteori samt teorin om KASAM. Empirin har analyserats med hjälp av en tematisk analys. Resultatet visar att familjehemssekreterarnas arbetssätt mot biologiska barn i familjehem har likheter men även skiljer sig åt. Det finns inga generella riktlinjer i arbetet med de biologiska barnen, vilket medför frihet i handlingsutrymmet hos familjehemssekreterarna. Denna studie pekar på vad tidigare forskning har konstaterat att möjlig påverkan på biologiska barn kan vara både positiv och negativ. Studien visar på att det finns förbättringsmöjligheter kring att fånga upp och lyssna till de biologiska barnens upplevelser, då familjehemssekreterarna anser att barnens perspektiv är viktigt att ta i beaktning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)