Vad har vi för organisationskulur egentligen? : En undersökande och jämförande studie av organisationskulturen

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: I varje organisation existerar det en kultur, organisationskultur, som är unik just för företaget och inom den kan det finnas variationer. Kunskap om hur organisationskulturen ser ut, vilka variationer som finns, vad de beror på och hur de kan komma till uttryck är en styrka för organisationen och ger den en stor fördel i dess utveckling samt kan vara avgörande för organisationens överlevnad. Ett sätt att få kunskap om sin organisationskultur kan vara att mäta den. Denna studie syftade till att få en fördjupad förståelse av organisationskultur och, med mätinstrumentet OCAI, utröna hur den såg ut för två enheter (butik och HR) i en organisation. Genom en kombinerad studie genomfördes en enkät och en gruppintervju som besvarade frågeställningarna. Frågorna som användes för att besvara syftet innefattade hur organisationskulturen såg ut i respektive enhets Nuläge och Önskat läge, samsynen mellan enheterna och hur de betraktade utfallet av enkäten. De centrala resultat som framkom i studien var att de två enheterna hade, vid mätning av deras Nuläge, skattat sin organisationskultur lika. Klankultur är den kultur som domineras och delas av båda enheterna. Det rådde inte lika hög kongruens i enheternas skattning för Önskat läge; HR önskade större förändringar än butiken. Framförallt var det hierarki och marknadskulturen som HR ville minska medan butiken inte ville ha någon större förändring från Nuläget. De marginella skillnaderna butiken önskade var att minska hierarkin och öka adhokratin. Vid gruppintervjun uttryckte deltagarna en igenkänning i resultatet och att OCAI fyller ett glapp genom att kunna vara ett komplement till den årliga medarbetarundersökningen. Organisationen arbetade aktivt med sin organisationskultur och resultatet skulle kunna tyda på att kulturen genomsyrade hela företaget men en vidare undersökning behöver genomföras innan det går att konstatera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)