Riskanalys med avseende på brand: Norrmalmsverkstaden, Siemens Industrial Turbomachinery AB, Finspång

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Samhällsbyggnad

Författare: Wilhelm Sunesson; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Lagen om skydd mot olyckor ställer krav på att företag med hög riskbild
gällande brand skall genomföra riskanalyser för sin verksamhet. Med detta
som grund har i detta arbete genomförts en riskanalys med åtgärdsförslag i
syfte att bidra med underlag för att förbättra brandskyddet i
Norrmalmsverkstaden i Finspång.
Norrmalmsverkstaden ägs och nyttjas av Siemens Industrial Turbomachinery AB
[SIT AB] som tillverkar gas- och ångturbiner. Turbiner till ett
försäljningsvärde av flera hundra miljoner kronor monteras och finns
uppställda i Norrmalmsverkstaden. En brand där turbiner och övrigt material
i lokalen påverkas skulle få stora ekonomiska konsekvenser för SIT AB. Det
räcker att brandgas kommer i kontakt med turbinerna för att en demontering
och sanering till en kostnad av flera miljoner skulle bli nödvändig.
I riskanalysen analyserades riskerna i verkstaden genom en grovanalys.
Värderingarna i analysen genomfördes utifrån företagets egna
värderingsmallar och konsekvensbedömningen bygger främst på beräkningar av
brandeffekt och brandgasspridning. Resultatet av analysen redovisas i en
riskmatris och åtgärdsförslag för de analyserade riskerna har tagits fram.
Resultatet av riskanalysen visar att brand i flyttbara kontor är den
största risken i Norrmalmsverkstaden. Andra risker som också fick höga
riskvärden är exempelvis brand i truckladdningsplats och brand i
kabelrullar bestående av PVC.
Några av de åtgärdsförslag som tagits fram är att sprinkla de flyttbara
kontoren, uppföra välventilerade truckladdningsplatser och förvara
kabelrullar av PVC i annan mer lämpad lokal. Att flytta godsmottagningen
och packningen till egen lokal samt installera automatisk
brandgasventilation i Norrmalmsverkstaden är ytterligare exempel på
åtgärdsförslag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)