Datortomografi perfusions roll vid utredning och behandling av akut ischemisk stroke utifrån ett diagnostiskt och radiografiskt perspektiv : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Stroke är den vanligaste orsaken till förvärvat neurologiskt funktionshinder hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Antal symtom samt svårighetsgrad varierar beroende på skadans områdesbegränsning. Riskutsatt hjärnvävnad kan återhämta sig vid tidig behandling och kan minimera permanenta skador på hjärnan. Initialt genomförs en datortomografi (DT) av hjärnan, för att möjliggöra trombektomi behandling rekommenderas det att förutom DT-angiografi även diagnostik av räddningsbar hjärnvävnad göras med DT-perfusion (DTP).   Syftet med denna litteraturstudie är att ur ett radiografiskt perspektiv beskriva DTPs roll vid utredning och behandling av akut ischemisk stroke vid ocklusion av större cerebrala artärer. Metoden är en litteraturstudie med systematisk metod där 108 studier genomgått en urvalsprocess samt en kvalitetsgranskning. Totalt inkluderades 20 studier.   Resultatet visar på att urval för trombektomi baserad på avancerad bildbehandling fördubblar sannolikheten för goda funktionella resultat jämfört med standard DT metod. Urval baserad på standard DT-protokoll kan inkludera patienter som skulle ha uteslutits av DTP på grund av stor variation i DTP-corevolym.  Slutsats: Vår studie visar att DTP tillför ökad diagnostisk säkerhet vid akut ischemisk stroke och kan påverka efterföljande behandling. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)