BIM-modell som bygghandling i produktion : utmaningar, lösningar och framtidsutsikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

Sammanfattning: Digitalisering leder till att många arbetssätt behöver förnyas alternativt ersättas med nya. Byggbranschen hör till en av världens minst digitaliserade branscher och även de svenska byggföretagen visar på en låg digitalisering. Vikten för att öka digitaliseringen inom byggbranschen ökar eftersom de flesta branscher digitaliseras i en rasande takt. Implementering av BIM är ett exempel på ett arbetssätt som digitaliserar arbetet inom byggbranschen.   Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Veidekke i syfte att kartlägga de utmaningar som finns med att använda BIM-modell som bygghandling i produktion samt identifiera lösningar på hur utmaningarna kan lösas. Dessutom undersöker arbetet framtidsutsikten gällande att använda BIM-modell som bygghandling. Arbetet har undersökt frågeställningarna på ett specifikt projekt, NKH. Projektet omfattar en om och tillbyggnad av ett avloppsreningsverk i Botkyrka kommun. Metoderna som implementerats i arbetet är litteraturstudie, undersökning av modell, enkätundersökning och intervjuer. Eftersom arbetet undersöker frågeställningarna utifrån det specifika projektet NKH har intervjuer och enkäter besvarats av tjänstemän arbetande på projektet. Intervjuerna har genomförts av åtta personer med varierade yrkesroll och enkätundersökningen har besvarats av 21 personer.   Resultatet redovisar att det finns fyra omfattande utmaningar med BIM-modell i produktion. Bristande kunskap, bristande information i modell, revideringshantering och uppdaterad modell samt användarvänligheten. Slutsatsen för att lösa de identifierade utmaningarna är bland annat utbildning, tillsätta en roll ansvarig för modellen samt utveckling av system och program. Samtliga resultat har validerats med tidigare arbeten och projekt. Gällande framtidsutsikten påvisar arbetet att BIM-modell som bygghandling är framtiden men slutsatsen visar att i dagsläget omfattas den av många utmaningar som försvårar implementeringen fullt ut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)