Låter du andra styra din identitet på Facebook?

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

Författare: Amanda Bergström; Olivia Bengtsson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sociala medier har växt oerhört mycket den senaste tiden, både till antalet användare och tiden som spenderas på de olika sociala medierna. Facebook är idag det sociala mediet som har flest användare i världen. I Sverige besöker 82% av befolkningen i åldersspannet 16 till 25 år Facebook dagligen. Sociala medier har  en stor påverkan på människors liv och påverkar hur unga människor formar sin identitet. I denna rapport har vi genomfört ett antal intervjuer för att försöka besvara frågeställningen: “Vilka olika känslor väcks hos Facebook-användare mellan 20-25 år i Sverige när någon annan påverkar deras profil genom tidslinjeinlägg och taggar?” Studien visar på att känslan varierar mellan intervjudeltagarna. Majoriteten var positiva till att inkludera vänner i deras sociala identitet på Facebook. Dock ville de samtidigt vara så pass anonyma att de kände att de hade kontroll över sin identitet som de presenterade online.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)