Kan Golding, Guillou och Kadefors försvara sin plats i bokhyllan? : En värdegrundsanalys av tre skönlitterära verk

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Uppsatsens avsikt är att göra en värdegrundsanalys av tre skönlitterära verk som återfinns på högstadiet i klassrumsuppsättning. De verk som jag har läst är Ondskan av Jan Guillou, Ida slash Sandor av Sara Kadefors och Flugornas herre av William Golding. Utifrån ett värdegrundsperspektiv med utgångspunkt i Lgr 11 ska jag se hur begreppen demokrati, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta synliggörs i verken. Uppsatsen har en kvalitativ ansats och metoden som använts är kvalitativ textanalys. Till uppsatsens bakgrund har lämplig forskning om begreppet värdegrund tillfogats samt hur denna kan tydliggöras i skolan. Resultatet består av en litteraturvetenskaplig textanalys och diskussion med stöd av relevant litteratur. Slutsatsen är att samtliga verk kan försvara sin plats i skolans litteraturläsning ur ett värdegrundsperspektiv eftersom diskussioner om innehållet alltid kan tillföra insikter, även om författarens intention inte är att skapa ett underlag för värdegrundsfrågor. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)