Sjuksköterskors upplevelser av egenvård för personer med diabetes mellitus typ 2 : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige är diabetes en utav de största folksjukdomarna. Diabetes är en livslång progressiv sjukdom som kan leda till följdsjukdomar och komplikationer. Med god egenvård kan sjukdomsutvecklingen påverkas och risken för komplikationer minskas.  Syfte: Syfte var att belysa sjuksköterskors upplevelser av egenvård för personer med diabetes mellitus typ 2. Metod: En litteraturöversikt baserad på elva artiklar, en kvantitativ och tio kvalitativa vetenskapliga artiklar. Databaserna som användes var Cinahl och PubMed. Artiklarna analyserades med hjälp av Fribergs fyra steg. Resultat: Utifrån artiklarnas resultat identifierades det tre teman: “vårdrelationens påverkan på egenvården”, “sjuksköterskans upplevelser av patientens engagemang och intresse” och ”faktorer som påverkar egenvården på organisationsnivå”. Slutsats: Resultatet visade att en god vårdrelation bidrar till att patienten sköter sin egenvård bättre. Sjuksköterskor upplevde att patientens bristande intresse och engagemang var ett hinder till att uppnå en god egenvård. Även hinder som fattigdom, ålder och kunskapsbrist påverkade egenvården. Sjuksköterskor beskrev att brister i vårdsystemet, personalstyrka och tidsbrist också påverkade patientens egenvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)