Påverkan av koffein på mental uthållighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Uppsatsen syfte var att undersöka effekten av koffeinintag på mental uthållighet. Hypotesen var att koffein skulle förbättra mental uthållighet på ett statistiskt signifikant vis. 34 individer rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. SART (Sustained Attention to Response Task) användes för att mäta mental uthållighet före och efter intag av 180 mg koffein. Resultat på SART visade en signifikant minskning i antal fel gjorda, men inte i responstid. Det påvisades även en signifikant korrelation mellan ålder och responstid där äldre individer uppvisade en längre responstid före och efter koffeinintag. De förbättrade resultaten på SART efter koffeinintag är i linje med annan koffeinforskning och studien ger ytterligare stöd till att koffein förbättrar mental uthållighet. Metodologiska brister i form av en eventuell förväntanseffekt, intag av B-vitaminer i samband med koffeinintag, okontrollerade motivationsfaktorer, och eventuellt andra oidentifierade confounding variabler i undersökningen gör att vi inte med fullständig säkerhet kan tillskriva den signifikanta förbättringen i mental uthållighet till enbart koffein.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)