Jag är så trött : En litteraturstudie om hur det är att leva med fatigue vid cancer och cancerbehandling

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Varje år drabbas 55 000 personer i Sverige av cancer och behandlas oftast med kombinerade behandlingar. Den vanligaste biverkningen och det mest påfrestande symtomet vid cancer är fatigue. Fatigue betyder extrem trötthet/utmattninig och är en subjektiv upplevelse. Fatigue är inte en trötthet som går över efter sömn och vila.

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur det är att leva med fatigue vid cancer och cancerbehandling.

Metod: En systematisk litteraturstudie som bygger på 15 vetenskapliga artiklar. Artiklarna är både kvalitativa och kvantitativa och har kvalitetsgranskats utifrån Fribergs kriterier för analys av vetenskapliga studier. Litteraturstudien utgår från det teoretiska begreppet livskvalitet.

Resultat: Resultatet utmynnade i tre teman; Aspekter som påverkar graden av fatigue, Fatigues negativa påverkan på livskvalitet samt Sätt att hantera fatigue. I det första temat framkom det att fatigue är föränderligt beroende på vilken cancerdiagnos samt cancerbehandling personer genomgår. Det framkom hur fatigue är ett multidimensionellt begrepp där flera andra symtom är relaterade till fatigue. Andra temat innefattar hur avsaknad av energi och social isolation påverkar personers livskvalitet negativt. Det tredje temat innefattar hur personer hittar individuella strategier för att hantera sin fatigue och att fysisk aktivitet är den strategi som visats sig ha mest positiv inverkan på att minska graden av fatigue.

Diskussion: I resultatdiskussionen diskuteras begreppet livskvalitet som är den teoretiska utgångspunkten i examensarbetet. Livskvalitet berör både sjukdomsspecifika aspekter samt biverkningar av behandlingen som bidrar till ohälsa. Detta är tillämpbart eftersom fatigue upplevs som psykiskt, fysisk och socialt påfrestande. Livskvalitet är något föränderligt och förändras då personer får en svår sjukdomsdiagnos. Även sjuksköterskans arbete är viktigt i mötet med personer med fatigue då sjuksköterkan kan komma med förslag på strategier som kan göra fatigue mindre påfrestande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)