Unga vuxnas uppfattning och attityd mot cannabis : En kvalitativ fokusgruppsstudie om unga vuxnas attityder mot cannabis

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Syftet med vår studie har varit att få en ökad förståelse om unga vuxnas uppfattning och attityd kring Sveriges tredje vanligaste drog, cannabis, för att sedan se om attityden skiljer sig åt mellan könen. Tidigare forskning har målat upp en bild av att ungdomar har utvecklat en liberalare attityd till cannabis, och att användningen mellan könen skiljer sig åt, där unga män i större utsträckning använder cannabis. Med hjälp utav en kvalitativ metod och två utförda fokusgruppsintervjuer har vi efter denna studie fått en bättre bild av hur cannabis uppfattas och accepteras av unga vuxna. I studien har all datainsamling skett via de två fokusgruppsintervjuerna. Gruppintervjuerna delades upp utifrån kön med anledning att lättare få en uppfattning om hur attityder skiljer sig åt mellan könen. Vi har använt oss utav tre olika teorier för att enklare kunna besvara våra frågeställningar. En utav teorierna som används i studien är den socialkonstruktivistiska teorin. Med hjälp utav denna teori visar vårt resultat på ett fenomen om cannabis som en liberal drog bland unga vuxna hos både unga män och kvinnor. I Sverige är innehav och användning av cannabis kriminellt, trots detta visades tydliga liberala attityder då intervjupersonerna bjöd på egna erfarenheter, cannabisrelaterade historier och liberala uppfattningar. Cannabis uppfattas därmed som socialt accepterat där ingen längre höjer på ögonbrynen om de ser någon röka cannabis, detta framkommer tydligt av våra respondenter ur respektive gruppintervju. Bruket av cannabis jämförs ständigt med alkohol, och mellan dessa uppfattades alkoholen som den farligare drogen, både för individen själv och för personer i sin omgivning. Den liberala attityden mot cannabis infinner sig både hos unga män och unga kvinnor. Dock kan ett genusperspektiv ha gjort unga män till den större användargruppen då droger och narkotika oftast förknippas med maskuliniteter framför femininiteter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)