Användarbaserad försäkring i Sverige - En möjlighet att plocka russinen ur kakan (?)

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Marcus Silkisberg; Jacob Bäckehorn-bozic; [2018-06-27]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Inspirerade av växande teknologiska möjligheter undersöker den här studien kvalitativt deuppfattade konsekvenserna av användarbaserad försäkring (UBI) på den svenskafordonförsäkringsmarknaden. Litteraturen har länge kritiserat den traditionellapremieprissättningen för att inte belöna ett säkert körbeteende, och den asymmetriskainformationen som kännetecknar branschen ger upphov till en rad problem såsom moralhazard och korssubventionering, vilket den senare betecknar en situation i vilken lågtriskbenägna individer betalar för högt riskbenägna individer för att försäkringsbolaget intekan skilja dem åt utifrån observerbara data. Användarbaserad försäkring tillämpar enteknologi benämnd telematik, där kör(beteende)data hämtas hem på individnivå som sedanöverförs till försäkringsbolaget och ligger till grund för individens premie. När individer avlåg risk för första gången ges möjlighet att signalera sin risk till försäkringsbolaget börteknologin attrahera lågriskindividen och situationen bör utgöra en ”cream-skimming”möjlighet (alternativt som titeln låter: plocka russinen ur kakan) där försäkringsbolaget medteknologin implementerad kan attrahera den låga risken på en marknad.Syftet med studien är att bidra med ny kunskap om vilka grundförutsättningar, möjligheteroch hinder som försäkringsbolag identifierar med användarbaserad försäkring på den svenskaförsäkringsmarknaden. Studiens litteratur utgörs av en försäkringsöversikt, en kortsammanfattning över asymmetrisk information och sist befintlig forskning på UBI somkartlägger vilka möjligheter och hinder försäkringslösningen innebär. Genom att teoretisktpåvisa fördelarna med UBI utmanar vi sedan de antaganden som görs i resultat och analysen.Lärdomen som kan dras från studien är att respondenterna inte anser teknologin tillräckligtsofistikerad för att lanseras på den svenska marknaden för bilförsäkringar. De anser det intelika bråttom, till skillnad från många andra europeiska länder, eftersom den svenskakonsumenten inte efterfrågar lösningen i samma grad vilket främst beror på allmänt lågapremienivåer. En låg premienivå reducerar möjligheten för individen att erhålla ettekonomiskt incitament gentemot nackdelen att vara övervakad och/eller bytaförsäkringsleverantör. Uppfattningen ter sig även att UBI representerar en ”cream-skimming”möjlighet, men att den delvis förväntas ha negativa konsekvenser på bolagets verksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)