Leanprinciper och verktyg i en processindustri

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete har varit att ta fram vilka leanprinciper och leanverktyg som passar en processindustri med målet att minska ledtiden. För att kunna genomföra studien har en jämförelse mellan teori och verklighet gjorts där hjälp tagits av Lesjöfors industrifjädrar AB. Utmärkande aspekter för företagets produktion är långa led- och omställningstider, produktion i batcher med stora partistorkekar samt tryckande tillverkning. Litteraturstudien omfattar fem principer och fem verktyg. För att identifiera nuläget har en värdeflödeskartläggning genomförts samt intervjuer med anställda på företaget. När teori kopplas med empiri har lämpliga principer och verktyg utifrån de studerade 10 valts ut. De principer som har identifierats som lämpliga för en processindustri är standardiserat arbetssätt, ständiga förbättringar, utjämnad produktion. De verkyg som utefter principerna identifierats som lämpliga är SMED, 5S samt värdeflödeskartläggning. Dessa har sedan används i en sammanfattning i form av ett TPS-hus, unikt för produktionen på Lesjöfors industrifjädrar AB.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)