FLEXIBELT ARBETE - En kvalitativ intervjustudie om arbetssituationen för hemtjänstpersonal

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att ge en bild av vad antal personer som arbetar inom hemtjänsten har för uppfattning om hur de hanterar balansen mellan sina tilldelade arbetsuppgifter och brukarens situationella behov. Teori: Studiens teori omfattas av John Atkinssons (1984) modell ”The Flexible Firm”. Tidigare forskning som tas upp är brukartid i fokus, flexibla organisationer och dess konsekvenser, sjuksköterskornas tidshantering hemma hos brukarna, hemtjänstpersonalens roll för hälsofrämjande vanor samt professionell begränsning i ett flexibelt arbete. Metod: Forskningen är baserad på en fallstudie som är avgränsad till en hemtjänstverksamhet och är avidentifierad för att skydda verksamhetens integritet. Undersökningen har således utförts med semistrukturerade frågor som har utformats med hjälp av tidigare forskning för att framhäva de anställdas upplevelse av sitt arbete och beskriva det utifrån deras perspektiv. De anställdas beskrivning på de frågor jag har ställt har medfört att de själva får möjligheten att berätta sin egen synvinkel med hjälp av att frågorna har varit styrt mot forskningens syfte. Det har hjälpt informanterna att hålla sig till ämnet och att operationalisera flexibilitet genom att försöka gestalta vad det innebär att vara flexibel i sitt arbete för att få en kvalitativ analys. Resultat: Fyra teman har kommit fram genom analysen, arbetserfarenhet, samarbete, flexibelt arbetssätt och kontinuitet som har med hemtjänstpersonalens hantering av arbetsuppgifter att göra. Varje enskild hemtjänstpersonal har att hantera konflikten mellan att tillmötesgå den enskilda brukarens behov av stöd och hjälp och verksamhetens behov av att omsorgsarbete blir utfört. Detta betyder att det finns en spänning mellan att ha ett flexibelt förhållningssätt för brukarens skull eller för verksamhetens skull. Ytterst handlar detta om en konflikt mellan att betrakta brukare i hemtjänsten som individer eller som kollektiv, det vill säga brukare inom hemtjänsten som en enhetlig grupp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)