Ger ökad inkomst högre bostadspriser? : En ekonometrisk analys av de disponibla inkomsternas påverkan på svenska bostadspriser

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Nationalekonomi

Författare: Rebecca Marklund; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Huruvida den svenska bostadsmarknaden är övervärderad har varit ett omtalat ämne under de senaste åren. Denna uppsats ämnar undersöka om de svenska bostadspriserna kan förklaras av makroekonomiska variabler, eller om mycket av variansen i priserna går oförklarad. Fokus läggs på den disponibla inkomstens roll i bestämmandet av bostadspriserna. Datamaterial samlas in från Statistiska centralbyråns statistikdatabas, och omfattar alla Sveriges 290 kommuner under perioden 2011–2015. Det totala antalet observationer uppgår till 1 450. Datamaterialet analyseras med hjälp av multipel linjär regression med minsta kvadratmetoden (OLS). Resultatet visar att en ökning i den disponibla inkomsten på en procent ger en dubbelt så stor ökning i fastighetspriserna, allt annat lika, samt att de faktorer som visas ligga till grund för variansen i bostadspriserna är utbudet av bostäder, disponibel inkomst, befolkningstillväxt, kommunalskattesats, arbetslöshetsnivå och befolkningstäthet, samt indikatorvariabler för åren 2012 – 2015.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)