Sökning: "Strategic culture"

Visar resultat 1 - 5 av 391 uppsatser innehållade orden Strategic culture.

 1. 1. THE FRENCH SECURITY AND DEFENCE ISSUE How does strategic culture help explain French views on common security and defence cooperation’s?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annahita Ahmadi Daghdar; [2021-09-15]
  Nyckelord :Strategic culture; France; French strategic culture; French Security and defence; Discourse Analysis;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore how the theory of strategic culture could provide a better understanding of France’s views on common security and defence cooperation, as well as gain better insight as to how it might explain the specific actions of France, with a focus on PeSCo and EI2. Previous research shows that the French had shifted their views on military cooperation in the last decade and simultaneously the types of threats against Europe had also changed during that time. LÄS MER

 2. 2. Preparing for Change - An exploratory study on how Swedish organizations can implement strategic agility

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Agnes Knutsson; Isac Boukachabia; [2021-07-07]
  Nyckelord :Strategic agility; Implementing strategic agility; Key capabilities; Key challenges;

  Sammanfattning : Today’s market is characterized by rapid change, which creates a challenge for companies as adapting to the continuous changes are becoming more important. The ability to respond to changes by adapting the strategic direction is becoming more important to sustain a competitive advantage. LÄS MER

 3. 3. Kulturens inflytande på belöningssystem och motivation inom TQM-styrda organisationer i Japan och Sverige : En komparativ flerfallsstudie med ett interkulturellt angreppssätt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Elin Engström; Azin Valiollah Kohan; [2021]
  Nyckelord :TQM; Culture; Organizational Culture; Business Culture; National Culture; Remuneration Systems; Motivation.; TQM; Kultur; Organisationskultur; Affärskultur; Nationalkultur; Belöningssystem; Motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: I den globala ekonomin blir servicekvalitet allt viktigare och företagen på den internationella konkurrensutsatta marknaden behöver erbjuda överlägsen service för att överleva. Kvaliteten på service är det som mäter prestationens utfall. LÄS MER

 4. 4. Och fortfarande är det svårt att se Malmö i en skönhetstävling - En kvalitativ studie om Malmös image och dess platsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Amanda Nordlander; Emma Portar; [2021]
  Nyckelord :städers image; negativ image; platsvarumärke; strategisk kommunikation; Malmö; city image; negative image; place brand; strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Förevarande studie ämnade undersöka hur destinationsutvecklare upplever en stads image samt om och i sådana fall hur man som destinationsutvecklare förhåller sig till denna. Vi avsåg inte definiera Malmös image från ett invånarperspektiv, utan snarare fokusera på hur stadens image upplevs av destinationsutvecklare, vilket fyller ett identifierat gap i forskningen. LÄS MER

 5. 5. EU som säkerhetsaktör i Sahel : Hur unionens strategiska kultur formar dess agerande i regionen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Robin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Sahel; EU; strategic culture; Mali; conflict; Sahel; EU; strategisk kultur; Mali; konflikt;

  Sammanfattning : This Master thesis aims to study how the EU’s strategic culture shapes the EU as a security actor in the Sahel. A region stricken with poverty and conflict with no end in sight in which the EU and European states are deeply involved. LÄS MER