Fossilfritt byggande med alternativa byggnadsmaterial

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

Sammanfattning: Stora delar av Sveriges koldioxidutsläpp kommer ifrån bygg-och anläggningssektorn. Majoriteten av koldioxidutsläppen kommer ifrån materialframställning och i samband med uppförande av nya byggnader. För att kunna minska byggbranschens belastningen på miljön krävs åtgärder. Medvetna materialval, klimatkalkyler och en ökad cirkulation av byggnadsmaterial kan vara exempel på åtgärder som kan bidra till en minskad klimatpåverkan från byggsektorn, åtgärder som tillämpas i förskolan Hoppet. Stora delar av examensarbetet baseras på en fallstudie som gjordes på förskolan Hoppet. Förskolan Hoppet är ett innovationsprojekt för fossilfri byggnation och i Hoppets komplementbyggnader tillämpas icke-konventionella samt återbrukade byggnadsmaterial. Byggsektorns miljöberäkningsverktyg har använts för att ta fram klimatpåverkan från komplementbyggnaderna och vidare gjordes en intervjustudie om de alternativa byggnadsmaterialen som tillämpas i förskolan Hoppet. Syftet med arbetet är att beräkna klimatpåverkan från komplementbyggnaderna samt ge ökade kunskaper om materialegenskaper och byggmetoder för hampakalk, lera och återbrukad tegelsten. Studien syftar även till att upplysa och definiera fossilfritt byggande. Arbetet avser att ta fram klimatpåverkan från Hoppets komplementbyggnader och analysera klimatpåverkan och materialvalen. I resultatet redovisas en låg klimatpåverkan från alla komplementbyggnader. Vidare jämförs klimatpåverkan från respektive byggnad och resultatet visar att återanvändning av byggnadsmaterial ger lägst klimatpåverkan. Vidare presenteras respondenternas svar från intervjustudien. Utifrån resultatet dras slutsatsen att det inte går att bygga fossilfritt i dagsläget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)