”Släpp gossarna loss det är vår!” En studie om killar och sång

Detta är en C-uppsats från

Författare: Simon Leidecker; [2011]

Nyckelord: Killars syn på sång; målbrottet; sociokultur; genu;

Sammanfattning: Sammanfattning:Denna studie gjordes för att undersöka hur killar ser på sång, då det sedan lång tid tillbaka ärmest kvinnor som sjunger i Sverige. Oavsett ålder är män alltid en minoritet, sång ses somnågonting feminint och många unga killar väljer att inte sjunga alls. Som musiklärare ochsångpedagog var min förhoppning att kunna se vad som är grunden till detta och kunna hittaverktyg för att förändra det. Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer därinformanterna var fem killar i olika åldrar och med olika sångerfarenheter, samt tvåpedagoger med erfarenhet från arbete med unga och sång.En av de starkaste faktorerna kring synen på sång är påverkan från idoler, kompisar samtföräldrar. Det finns inte tillräckligt med förebilder som unga killar kan relatera till, och detleder till att de inte sjunger, och det leder i sin tur att de inte blir några nya förebilderna förkommande generationer. Förebilder är ett måste för att de ska våga bryta isen och sjunga. Iskolans verksamhet med unga blir det tydligt då det är flest kvinnor som sjunger med barnenoch manliga förebilder saknas. Målbrottet är också en av orsakerna till killars minoritet isångsammanhang. Många unga gör sina instrumentval i den känsliga åldern runt målbrottetoch när rösten är instabil vill man hellre spela ett instrument. I skolans uppdrag står det attskall ges samma möjligheter, och det är skolans uppgift att arbeta för samma förutsättningarför alla elever. Det innebär ett aktivt arbete för att få killar att våga sjunga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)