Reglerande ekosystemtjänster från träd i Hässleholm

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

Författare: Hanna Bengtsson; [2016]

Nyckelord: Biology and Life Sciences;

Sammanfattning: Ekosystemtjänster är ett viktigt begrepp för att sprida förståelse om naturens värde för människan och det finns ett flertal kategorier av tjänster som naturen bidrar med. Vissa tjänster är mer aktuella än andra beroende på vilken miljö man fokuserar på, och i detta arbete ligger fokus på att utvärdera reglerande ekosystemtjänster i stadsmiljön då grönytor i dagens städer hotas allt mer och mer av bebyggelse. Jag har undersökt träden i tre olika grönområden, två parker och ett mindre skogsområde, i Hässleholms tätort för att ta reda på vad för ekosystemtjänster stadens träd bidrar med och om det finns skillnader mellan de olika områdenas effektivitet för en god stadsmiljö, baserat på tjänsterna de ger. Jag har undersökt faktorer som trädens storlek, trädslag, sammansättningen av trädslag i de olika områdena, diversiteten i områdena samt densiteten av träd. Jag fann till exempel att de två parkerna var de områden som hade högst diversitet av träd med stor marginal, men att medelomkretsen av träden i alla områdena var mer jämn. Då både en hög medelomkrets, som återspeglar trädets storlek, och hög diversitet är faktorer som ger bättre ekosystemtjänster, så skulle man kunna dra slutsatsen att den park som hade högst värden för båda dessa faktorer är det område som är mest effektivt med avseende på de reglerande ekosystemtjänsterna från träden. Dock finns det många andra faktorer att ta hänsyn till och andra aspekter som kan påverka hur bra ett område är baserat på dess ekosystemtjänster.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)