Effektivisering av omställningsprocesser på ETP Transmission AB : En SMED-analys på hylstillverkning i svarv- och fräsmaskiner

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Industriell Produktion

Sammanfattning: Det här projektet har under våren 2021 utförts som ett examensarbete på uppdrag av ETP Transmission AB. Företaget är beläget i Linköping och producerar hydrauliska axel-/navförband till flera olika marknader och användningsområden. Enkelheten att montera och applicera samt deras höga kvalitet är något som utmärker produkterna.  Syftet var att undersöka och utarbeta förbättringsförslag för företagets omställningsprocesser, framför allt vid lågvolymstillverkning. Målet var att försöka reducera ställtiden med 25–50%. För att uppnå det användes metoden Single Minute Exchange of Die (SMED) som är ett verktyg för att reducera ställtider. Valet av SMED gjordes efter en litteraturstudie där metoden visat goda resultat i liknande projekt. Nuläget analyserades med videoupptagning, spaghettidiagram och intervjuer med anställda. Det filmade materialet bearbetades i programvaran AviX, där omställningsarbetet kunde brytas ner i operationer och sorteras som inre eller yttre ställ. De största orsakerna till de nuvarande ställtiderna var verktygsbyten inklusive kalibrering samt programskrivning för nya produkter under omställningsprocessen. Med kunskap från teorin och framtagandet av nulägesanalysen utarbetades förbättringsförslag. De olika förslagens styrkor och svagheter analyseras samt vilken trolig effekt de skulle ha vid ett implementerande. För att tydligare illustrera förbättringsförslagens förväntade effekt samt belysa den arbetsinsats som krävs för att implementera dem, gjordes en PICK-analys. Resultatet visade att den enskilt bästa lösningen var att fokusera på samkörning av produkter med liknande verktygsuppsättning. Den teoretiska förbättringen för ETP Transmission AB:s mest sålda produkt var en ställtidsreducering med ca 30%. Ett ännu bättre teoretiskt resultat erhölls då förbättringsförslagen kombinerades. För produktgruppen Express gav en sådan kombinationslösning en teoretisk reducering på ca 47%.  Slutligen belyser rapporten vikten av att jobba med Lean och mäta mer i produktionen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)