Minskad energianvändning för uppvärmning under byggskedet : En studie om provisoriskt bergvärmesystem som använts under produktion till byggvärme

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

Författare: Hannah Lindberg; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sverige har antagit ett antal klimatmål som ska gynna de globala målen som satts. Hela samhället bör vara delaktiga i att försöka nå målen. Byggsektorn står för ungefär en tredje del av landets utsläpp och det är därför högst aktuellt för branschen att sträva mot förändring. Sh-bygg har i bidrag till att nå målen valt att använda en lösning där de under produktion använder bergvärme för byggvärme. Vanligt är att el är den centrala energikällan för uppvärmning under byggskedet. Lösningen är ett initiativ som är tänkt att verka energieffektivt.  Syftet med detta examensarbete är att studera denna lösning. Det som ska studeras är om lösningen verkar energieffektivt samt hur användning av provisorisk bergvärme under byggproduktion kan förbättras och standardiseras. Metoden i studien har varit intervjuer med involverade parter, dokumentanalys och beräkningar. Dokumenten har bland annat bestått av energimätningar som utförts under produktionens gång. Beräkningar som utförts är på energiförluster och dess kostnader samt utsläpp.  Resultatet från studien visar på flertalet förbättringsområden att ta hänsyn till i nästkommande projekt där man ska använda bergvärme för byggvärme. En gränsdragningslista, en lista med saker att tänka på samt ett exempel på en arbetsdispositionsplan anpassad för klimatet, klimat-APD, har tagits fram för att bidra till en standardisering och förbättring. Studien bevisar även att det är möjligt att använda uppvärmningsmetoden under produktion. Elförbrukningen minskar betydande för att göra stora kostnadsbesparingar samt minimera CO2-utsläpp. Studien berör även en enklare analys av betydelsen av att täcka dörrhål med OSB-skivor. Det är något som bidrar till stora energiförluster och förslag på förbättringsidéer samt på vidare studier kring ämnet tas upp.   Nyckelord: Bergvärme, Elvärme, Gränsdragningslista, Energiförluster,Kostnader, CO2-utsläpp

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)