L2-inlärarnas attityder och mål

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att undersöka vilka attityder vuxna som läser svenska som andraspråk har till sin svenskinlärning och om de kan redovisa motiv för sin egen inlärning. Jag ville även se om det finns en koppling mellan motivation och studieresultat och om dessa har samband med utbildningsbakgrund. Metoden är en enkätundersökning med öppna och slutna frågor som analyseras både kvalitativt och kvantitativt. Slutsatsen är att alla grupper kan redovisa motiv för sin inlärning men det finns skillnader vad som gäller typen av motivation. De högutbildades svar tyder på integrativ motivation medan de lågutbildades svar är mer typiska för instrumentell motivation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)