Belastningsskador inom polisen : Utrustningsbälte eller väst?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Enheten för polisutbildning; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning

Sammanfattning:

Belastningsskador har en tendens att öka bland ordningspoliser och blir ett allt större problem hosde poliser som jobbar i yttre tjänst. Vi kan redan idag som studenter på polisutbildningen anse attutrustningsbältet är i vägen när vi genomför övningar. Det är inte människan som skall anpassa sigtill arbetsmiljön utan det är arbetsmiljön som skall anpassa sig efter det personliga behovet. Enenkätstudie har genomförts med ordningspoliser med skiftande tjänstgöringstid. Undersökningenvisar att den enskilde polisen inte behöver speciellt många tjänsteår bakom sig innan problem medexempelvis rygg och höft uppstår och där utrustningsbältet är en bidragande faktor. Vidareframkom att bärande av utrustningen måste anpassas mer ergonomiskt både för män och kvinnorinom polisyrket. Det visade sig att önskemål finns om en utrustningsväst och författarna konstateraratt den översyn rikspolisstyrelsen (RPS) skall genomföra under år 2010 ses som mycket aktuell ochvälkomnad undersökning. Idag finns det ingen utrustningsväst för ordningspoliser utan deutrustningsvästar som finns används bara av specialenheter inom polisen. Författarna poängterar attom det skall produceras en utrustningsväst för ordningspoliser måste aspekten av signalvärdetövervägas noga. Det vill säga att en diskussion huruvida utrustningsvästen skall se ut designmässigtmåste komma till stånd så att polisen fortsätter att ge samhället en bra framsida och service.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)