"Det känns som att barnen inte tänker på normer" : En kvalitativ intervjustudie om förskolans arbete med jämställdhet ur ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar om och arbete med jämställdhet i förskolan och om miljön och materialets organisering innefattas i deras jämställdhetsarbete. För att besvara detta använde vi oss av nio kvalitativa intervjuer på tre olika förskolor och en förskoleklass. Studien visade att förskollärarna anser sig ha fokus på individen och inte på kön, men de benämner också flickor och pojkar som två olika grupper.

Förskollärarnas förhållningssätt verkar grunda sig i både ett könsneutralt och ett kompensatoriskt tänkande där utgångspunkten för arbetet blir att behandla barn likvärdigt efter individuella förmågor och intressen. Studien visade att förskollärarnas uppfattningar om vad kön och genus är påverkar hur de ser på barns lek och sociala samspel. Miljön och material används ofta i verksamheten som en strategi för att möjliggöra för könsöverskridande lek och motverka könsstereotyp lek

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)