Inskolning : En kvalitativ studie om förskollärarnas erfarenheter och deras upplevelser kring barnens förstatid i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: I förskolans läroplan står det att ”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har enviktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla” (Skolverket, 2018,s. 10). Flera studier visar att förskolornas barngrupper ökar vilket kan äventyra barnens trygghetpå förskolan eftersom många barn får konkurrera om förskolepersonalens uppmärksamhet.Enligt riktlinjerna i förskolans läroplan ska förskolläraren ansvara för att barnet ”får godaförutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen” (Skolverket,2018, s.15). Som ett led i detta hävdar ett flertal studier som bland andra Pia Williams, SonjaSheridan och Ingrid Pramling Samuelsson (2016) har forskat på, att antal barn per grupp,kompetens hos pedagogerna och resurser påverkar förskollärarens förutsättningar för att kunnagenomföra sitt uppdrag som därmed påverkar också kvalitet i förskolan. Enligt läroplanen ärdet rektorns ansvar att se till att ”varje barn tillsammans med vårdnadshavare får en godintroduktion i förskolan” (Skolverket, 2018, s. 19) och därmed ser över vilka förutsättningarförskolans personal har för att realisera det. Motivet till denna studie är att ta reda på hurförskollärarna i praktiken genomför en god introduktion i förskolan. Detta görs genom attbesvara frågan Vad upplever förskollärare är de viktigaste resurserna för att skapa trygghethos vårdnadshavare och barn i inskolningssituationer? Forskningsmetoden som används i denhär studien är en fenomenologisk eftersom studien handlar om förskollärarnas upplevelser kringämnet. Det empiriska datamaterialet består av fyra intervjuer. Detta innebär att det är kvalitativadata som möjliggör att forskaren får en djupare uppfattning om förskollärarnas egna upplevelservilket är syftet med fenomenologin. Resultatet visar att förskollärarna upplever att de viktigasteresurserna för att skapa trygghet hos vårdnadshavare och barn är följande: Att förstå barnet,Strategiskt relationsskapande, Pedagogisk organiseringsförmåga, Erfarenhetsbaseradkunskap och Multikulturellt bemötande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)