Muntlig interaktion - förutsättning för språkinlärning och språkanvändning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Studien undersöker muntlig interaktion hos fem deltagare i olika aktiviteter i sfi-undervisningen och deltagarnas syn på muntlig interaktion gällande språkinlärning och språkanvändning. Jag har valt deltagande observation med videoinspelningar och intervju som metod för att besvara mina frågeställningar. Teorigrund för denna uppsats baseras på det sociokulturella perspektivet, men jag kommer även att använda några begrepp från ett interaktionellt perspektiv inom andraspråksforskning.Resultat från observationerna visar att det finns skillnader i den muntliga interaktionen mellan de olika aktiviteterna som undersöktes beroende på om de är lärarledda eller deltagarledda, samt om det är fokus på form eller innehåll. Det finns också individuella skillnader beträffande muntlig interaktion bland deltagarna i de olika aktiviteterna. De deltagarledda aktiviteterna i smågruppsarbetena gav fler möjligheter till deltagarinitiativ, längre turer, förhandlingar och stöttningar. Deltagarna utrycker behov av att både använda och träna mer på den muntliga interaktionen i och utanför skolan. Resultat av intervjuerna visar att de flesta deltagarna dessutom inte talar särskilt mycket svenska även om det finns individuella skillnader. De tycker att grupparbete skapar goda tillfällen till språkinlärning så väl som till språkanvändning, och är positivt inställda till att få hjälp och stöttning av andra deltagare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)