Sökning: "grupparbete"

Visar resultat 1 - 5 av 312 uppsatser innehållade ordet grupparbete.

 1. 1. Kooperativt lärande i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Sara Daniary; Nilsson Elin; [2023]
  Nyckelord :de tidiga skolåren; grupparbete; kooperativt lärande; matematik;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad kooperativt lärande är och hur det kan påverka eleverna i skolan i deras matematikinlärning. Matematik handlar inte bara om att hitta rätt svar utan även om att kunna argumentera och resonera kring sina tankar, idéer och strategier. LÄS MER

 2. 2. Pararbete och grupparbete : F-3 lärares upplevelser om för- och nackdelar i elevers läs-, skriv- och språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Viktoria Larsson; Josefine Kvist; [2023]
  Nyckelord :group work; classroom climate; communication; learning; learning environment; pair work; collaboration; Swedish teaching; grupparbete; klassrumsklimat; kommunikation; lärande; lärmiljö; pararbete; samarbete; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att öka kunskapen om och förståelsen för hur F-3 lärare anser att grupparbeten och pararbeten påverkar elevers läs-, skriv- och språkutveckling. Studien är av kvalitativ karaktär. Data har samlats in från semistrukturerade intervjuer med 7 legitimerade F-3 lärare. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar kooperativt lärande vidproblemlösning i matematikundervisning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sara Persson; [2023]
  Nyckelord :Matematikundervisning; kooperativt lärande; problemlösning; grupparbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att få fördjupade kunskaper om hur kooperativt lärande kan användas vid problemlösning i undervisningen, genom att undersöka vilka faktorer sompåverkar kooperativt lärande. En systematisk litteraturstudie genomfördes, där 10 studier inom området analyserades genom tematisk analys. LÄS MER

 4. 4. Kooperativt lärande i matematikundervisningen F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Kawsar Fakhro; [2023]
  Nyckelord :Elevens roll; grupparbete; kooperativt lärande; lärarens roll; matematik; samarbete;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga i kooperativt lärande bygger på ett samarbete mellan elever där de ska finna stöd hos varandra och uppmuntra till lärande. Kunskapsöversiktens övergripande syfte är att undersöka vilka avgörande faktorer det finns i klassrummet där det kooperativa lärandet tillämpas och hur det bidrar till ett förbättrat resultat inom matematik hos elever i grundskolan. LÄS MER

 5. 5. Elevers intresseområden, självförtroende, platstagande och genusföreställningar i musikproduktionskurserna på gymnasienivå : - i relation till musikbranschens könsnormer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Rasmus Berglund; [2023]
  Nyckelord :Musikproduktion; genus; könsfördelning; genusföreställningar; självförtroende;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka hur intresseområden, självförtroende, platstagande och genusföreställningar skiljer sig åt mellan elever med olika kön i kurserna Musikproduktion 1 och 2 på gymnasiet i relation till musikbranschens könsnormer. Studiens data samlades in genom fyra kvalitativa semistrukturerade intervjuer med informanter som går kurserna Musikproduktion 1 och Musikproduktion 2 på gymnasiet. LÄS MER