"Man kan ta sig fram till mål på många olika sätt, va?" : En fallstudie av en skolenhets systematiska kvalitetsarbete

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Sammanfattning: I denna fallstudie har en skolenhets systematiska kvalitetsarbete studerats. Enheten utgörs av ett program på en gymnasieskola i en mellanstor kommun i Sverige. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten i förhållande till styrdokumenten och rektors ledarskap. Kvalitetsarbetet granskas i relation till reformer av den offentliga sektorn som förknippas med New Public Management (NPM). Genom en dokumentanalys och en kompletterande intervju med enhetens rektor har en bild kunnat skapas av hur enheten förhåller sig till systematiskt kvalitetsarbete. Resultatet av studien är att enheten uppvisar brister vad gäller systematik, dokumentation och rutiner, vilket framkommer i såväl dokumentanalysen som intervjun. Det blir dock tydligt att enheten trots detta når goda resultat. Vidare konstaterar vi att rektors roll innebär stora utmaningar och att det finns många tecken på att NPM satt spår i skolans arbetssätt och uppfattning om kvalitet. Ett exempel på detta är användandet av en elevenkät för att bedöma utbildningens kvalitet. Utifrån detta problematiserar vi NPM som styrningsprincipi den svenska skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)