Bevarandeplan för Stenshamn och Utlängan i Karlskrona skärgård : att skydda en kulturmiljö med hjälp av områdesbestämmelser

Detta är en Magister-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering och byggteknik

Sammanfattning:

I det här examensarbetet har jag studerat hur man kan skydda en kulturmiljö med hjälp av planinstrumentet områdesbestämmelser. Bakgrunden till arbetet: Den Östra skärgården i Karlskrona kommun består av fem bebyggda öar, där Stenshamn och Utlängan är två av dessa. Gemensamt för dem är att de utgör kulturmiljöer som bör bevaras och skyddas för framtiden. De är också utpekade som riksintresse för kulturmiljövården. För att skydda dessa föreslås, i den fördjupade översiktsplanen för Karlskrona kommun beträffande skärgården antagen 1999, att områdesbestämmelser bör upprättas. Arbetet består av fyra kapitel samt två bilagor. 1. "Bakgrund och förutsättningar", ges en bild av hur utvecklingen varit och är idag i den Östra skärgården. I denna del beskrivs också vilka skydd och riktlinjer, bl.a. riksintressen, som finns för Stenshamn och Utlängan. 2. "Beskrivning och analys av bebyggelsen", behandlas bebyggelsens utmärkande karaktärsdrag för öarna Stenhamn och Utlängan. Här förklaras bl.a. varför bebyggelsen ser ut som den gör och vilka faktorer som format den. 3. "Planinstrumentet områdesbestämmelser", utgör ett kunskapsunderlag om själva planinstrumentet områdesbestämmelser. Där behandlas bl.a. när områdesbestämmelser används, vad det är för skillnad mellan områdesbestämmelser och detaljplan, vad man ska tänka på när man ska formulera områdesbestämmelser mm. Vidare beskrivs varför det är lämpligt att använda områdesbestämmelser för regleringen av bebyggelsen på öarna Stenshamn och Utlängan. 4. "Planförslaget" utgör själva planförslaget, områdesbestämmelser för Stenshamns fiskeläge och Utlängans by samt fyrvaktarbostället och fiskarstugan vid Grepehall på Utlängan. Bilagor: Bilaga ett innehåller en fördjupad historisk beskrivning och är ett komplement till kapitel ett, "Bakgrund och förutsättningar". Bilaga två behandlar råd och anvisningar, riktade till fastighetsägarna på öarna, där det beskrivs vad man ska tänka på inför exempelvis en renovering av sitt hus. Denna bilaga är ett komplement till planförslaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)