Plätt-i-lätt : Ett snabbt och spillfritt sätt att tillaga plättar

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

Författare: Lovisa Jansson; Yi Liu; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: På uppdrag av C3 Scandinavian Lifestyle utvecklades en produkt för att kunna fördela smet till sju plättlaggar i ett moment. Denna rapport beskriver arbetet under hela projektets gång, samt förslag på vidare arbete. Arbetet påbörjades med att göra en projektplanering och en förstudie. I förstudien utfördes butiksbesök, och intervjuer med anställda i de två butikerna för köksredskap som besöktes. En state of the art uträttades genom internetsökningar och genom att söka i patentverkets databas. Det som upptäcktes här var att inga liknande produkter fanns på marknaden, men att det däremot existerade smetfördelare med enkla munstycken anpassade för exempelvis muffins. Efter detta skapades storyboards för att identifiera tänkbara händelseförlopp och hur dessa skulle påverka produkten. För att identifiera en målgrupp för produkten användes personas. Även en förståelse för C3s försäljningsställen skapades, och resultaten sammanställdes i en moodboard. Målgruppen för produkten visades sig vara väldigt bred, då alla typer av människor handlar där C3 säljer sina produkter, exempelvis på ICA. Plättar är även en rätt som kan lagas och uppskattas av en bred mängd, barnfamiljer kan dock ha rätten som en större favorit än andra målgrupper. För att nå ut med produkten till så många som möjligt valdes att produkten skulle hålla en lägre prisklass. Därefter beställdes tre befintliga produkter för smetfördelning, då dessa skulle testas. Testerna gav olika insikter, bland annat som vad som var en lämplig storlek på behållare, och om hur stora hål som krävdes för viskositeten på pannkakssmet. Efter förstudierna skapades en QFD av användarönskemålen som identifierats, som sedan kunde översättas till krav och bilda en kravspecifikation. I nästa steg skissades idéer med brainstorming, och inspiration från testerna. Vidare identifierades delfunktioner som kunde lösas på olika sätt, och dessa olika lösningar för delfunktionerna bildade en morfologisk matris. Utifrån denna matris kunde olika lösningar kombineras samman, och resulterade i fyra slutkoncept. Ännu fler storyboards skapades här. Tre av koncepten testades därefter med enkla prototyper, och fördelar och nackdelar med dessa framkom. Efter detta utvärderades koncepten mot varandra med kriterieviktsmetoden, och konceptet med hävarm och armar som blockerar hålen fick flest poäng. Detta koncept var även det som spillde minst av de enkla prototyperna. Sedan itererades det valda konceptet, och med hjälp av 3D-printade prototyper och hemmatester förbättrades produkten i flera steg. Tester på användare utfördes även med en av de 3D-printade prototyperna. Produktens slutgiltiga utseende baserades på en moodboard över C3s nuvarande produktsortiment, för att passa företagets stil och en bred målgrupp. Materialet för den största delen av Plätt-i-lätt valdes till polypropen, bland annat för dess värmetålighet och pris. Ett framtida arbete är att placera tätningar på de armar som blockerar hålen, då detta skulle göra produkten helt spillfri.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)