Starka barn med "jävlar anamma" : En analys av grit i klassisk barnlitteratur

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att undersöka och skapa djupare förståelse för hur begreppet grit framställs som motiv i klassisk barnlitteratur. Grit kan definieras som "the disposition to pursue long-term goals with sustained interest and effort over time" (Duckworth et al, 2014, s. 2). Analysens utgångspunkt är bland annat Angela Duckworths teorier om grit och Ethan Ris diskursanalys av grit. Undersökningen har ett litteratursociologiskt perspektiv och begagnar sig av speglingsteorin, som handlar om hur litteraturen speglar samhället. Det här är ett examensarbete som skrivs inom lärarprogrammet, därför studeras också vilken koppling grit har till studier i litteraturen. De frågor som ställs är hur grit framställs i persongestaltningen av karaktärerna, samt vilka samband som finns mellan grit, social klass och genus i texterna. De klassiska barnböcker som analyseras är Huckleberry Finns äventyr, Huset vid Plommonån, En liten prinsessa och Kulla-Gulla. Resultatet av analysen är att klassikerna har didaktisk användbarhet, både i skolans värdegrundsarbete och för att inspirera till grit. Motivet grit tycks dyka upp som mest när karaktärerna brottas med fattigdom och gestaltas ofta som ett utövande av självkontroll. Skönlitteraturen innehåller även oväntade och intressanta skildringar av strategier för grit.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)