Sökning: "Social klass"

Visar resultat 1 - 5 av 510 uppsatser innehållade orden Social klass.

 1. 1. Bilden av förorten i svensk ungdomslitteratur. : En litteraturstudie av fyra ungdomsromaner där våld, kriminalitet, utanförskap samt klass och etnicitet analyseras.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Karin Widerberg Pepeljak; [2024]
  Nyckelord :Ungdomslitteratur; våld; kriminalitet; utanförskap; socialklass; etnicitet; kvalitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Våld, kriminalitet, utanförskap samt klass och etnicitet är de teman som diskuteras i den här studien utifrån fyra olika ungdomsromaner som utspelar sig i socioekonomiskt utsatta områden. Med hjälp av sociologisk och litteraturvetenskaplig forskning diskuteras de olika temana. LÄS MER

 2. 2. Vi ville se väst: : En undersökning om öländska emigranters egna erfarenheter av emigrationen och återvändandet. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Per Olsson; [2024]
  Nyckelord :Emigration; re-immigration; gender; class; hegemonic masculinity; Öland; Emigration; Öland; Ölandsprojektet; Återvändare; Hegemonisk maskulinitet; genus; klass;

  Sammanfattning : The purpose is to highlight emigrants' own experiences and perceptions of migration and return migration. By shedding light on emigrants' personal experiences of integration, it can foster greater understanding of certain aspects of migrants' situation today. LÄS MER

 3. 3. "Du, har du sett min Gucciväska?" : En kvalitativ undersökning om hur kapital, respektabilitet och humor används för att gestalta klass i tv-serien Solsidan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maja Karlsson; [2024]
  Nyckelord :Populärkultur; Solsidan; Respektabilitet; Klass; Humor;

  Sammanfattning : Populärkultur är en social arena där det sker reproduktioner av normer och strukturer i samhället. Att undersöka tv-serien Solsidan kan synliggöra hur människor relaterar till varandra och hur samhälleliga problem som berör klass framställs i serien. LÄS MER

 4. 4. Hur framställer Brå rättsväsendets hantering av våldtäktsfall? En feministisk intersektionell analys av Brås rapport om det svenska rättsväsendets utredningsarbete av våldtäkt år 2016 och 2017

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sandra Lööf; [2024]
  Nyckelord :Sexuella övergrepp; våldtäkt; intersektionalitet; feminism; maktstrukturer; rättsväsende; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under lång tid har statistiken kring sexuella övergrepp visat att det finns en klyfta mellan antalet anmälningar av våldtäkt och antalet fällda domar i Sverige. Det har mot denna bakgrund gjorts studier av orsakerna till det. LÄS MER

 5. 5. Samhällsklyftor och blå uniformer : En kvantitativ studie om hur klass och rädsla påverkar förtroendet för polisen i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Louise Axelsson; Axel Malmgren; [2024]
  Nyckelord :Förtroende för polisen; Konfliktteori; Klass; Socialt kapital; Kulturellt kapital; Ekonomiskt kapital; Rädsla för brott; Sverige; ESS; Multivariat regressionsanalys;

  Sammanfattning : I den nuvarande samhällskontexten är det av intresse att analysera förtroendet för polisen, motiverat av den ökade rapporteringen av skjutningar och den höga exponeringen av kriminalitet i medierna. Dessa faktorer förväntas ha en inverkan på det förtroende som den svenska befolkningen känner inför polisen. LÄS MER